Συμμετοχή του Β.Χ. Τρόπος στο Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής στο Ιάσιο

Η συμμετοχή του Βυζαντινού Χορού Τρόπος στο Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής στο Ιάσιο Ρουμανίας, όπου απέδωσε μέλη Αγιορειτών πατέρων.

Η συμμετοχή του Βυζαντινού Χορού Τρόπος στο Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής στο Ιάσιο Ρουμανίας, όπου απέδωσε μέλη Αγιορειτών πατέρων.

00:37 – Χαιρετισμός Κωνσταντίνου Αγγελίδη

02:07 – Δοξαστικόν Ἑσπερινοῦ τῶν Ὁσίων καὶ Θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν, τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθω διαλαμψάντων. Ἦχος πλ. β´. Σήμερον ἐξέλαμψεν ὑπὲρ τὴν πολύαστρον σφαῖραν. Ποιητής: Ὃσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης (1749 – 1809) / Μελοποιός: ἱερομόναχος Θεοφάνης Βατοπαιδινός (γεν. 1977) Κανοναρχεῖ ο Ελευθέριος Χαβάτζας Vesperal Doxasticon for the Synaxis of the Athonite Fathers. Plagal second Mode. Today shone beyond the luminous sphere. Poet: Saint Nicodemus of the Holy Mountain (1749 – 1809) / Composer: hieromonk Theophanes of Vatopaidion Monastery (b. 1977) Canonarchos: Eleutherios Chavatzas

14:18 – Ἡ Μεγάλη Δοξολογία. Ἦχος γ´. Μελοποιός: ἱερομόναχος Θεοφάνης Βατοπαιδινός Τὸ β΄ ημιχόριο διευθύνει ὁ Δημήτριος Νέντας The Great Doxology. Third Mode. Composer: hieromonk Theophanes of Vatopaidion Monastery Semichorus directed by Demetrios Nentas

30:07 – Μεγαλυνάριον θεοτοκίον. Ἦχος πλ. δ´. Ἄξιόν ἐστιν. Μελοποιός: ἱερομόναχος Θεοφάνης Βατοπαιδινός Magnification Hymn for the Theotocos. Plagal fourth Mode. It is truly right. Composer: hieromonk Theophanes of Vatopaidion Monastery

33:56 – Καλοφωνικός εἱρμός. Ἦχος α´. Σήμερον πᾶσα κτίσις ἀγάλλεται καὶ χαίρει… Ὦ Πάσχα τὸ μέγα καὶ ἱερώτατον, Χριστέ. Μελοποιός: ἱερομόναχος καὶ μουσικοδιδάσκαλος Ιωάσαφ Διονυσιάτης (†1866) Ψάλλει ὁ Ἐμμανουήλ Ἀβραάμ Calophonic heirmos. First Mode. Today the whole creation rejoices and is glad… O Christ, O Great and most sacred Pascha. Composer: hieromonk and music Master Joasaph of Dionysios Monastery (†1866) Soloist: Emmanuel Avraam

https://ibmf.ro/en/tropos-byzantine-choir