ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Γ’ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟ)
22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ Γ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΗ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΛΑΜΨΑΚΟΥ
ΖΩΝΤΑΝΗ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ
Δόξα… Ήχος γ’
Χριστέ ο Θεός ημών ο τήν εκούσιον σταύρωσιν, εις κοινήν εξανάστασιν, τού γένους τών ανθρώπων καταδεξάμενος, καί τώ καλάμω τού Σταυρού βαφαίς ερυθραίς, τούς σαυτού δακτύλους αιματώσας, ταίς αφεσίμοις ημίν, βασιλικώς υπογράψαι φιλανθρωπευσάμενος, μή παρίδης ημάς κινδυνεύοντας καί πάλιν τήν από σού διάστασιν, αλλ’ οικτείρησον μόνε μακρόθυμε, τόν εν περιστάσει λαόν σου καί ανάστηθι, πολέμησον τούς πολεμούντας ημάς, ώς Παντοδύναμος.