ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Mὲ ἰδιαίτερη εὐχαρίστηση χαιρετίζουμε τὴν ἔκδοση τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου « Ἅγιοι τῆς Κύπρου», ἀπὸ τὸν ἐξαίρετο Βυζαντινὸ Χορὸ «ΤΡΟΠΟΣ» καὶ τὸ Κέντρο Μελετῶν Ψαλτικῆς Τέχνης. 

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ψαλτικὴ Τέχνη – τὴν ὁποία ἄριστα ὑπηρετοῦν οἱ συντελεστὲς τοῦ ψηφιακοῦ δίσκου – μαζὶ μὲ τὶς λοιπὲς ἐκκλησιαστικὲς τέχνες ἀποτελοῦν τὰ αἰσθητὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἐπικουρικὰ συντελοῦν στὴν προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀνέλθει πρὸς τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἑνωθεῖ εὐχαριστιακὰ μαζί Του. Ἀνεβάζουν τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν ὑλικὸ κόσμο πρὸς τὸν πνευματικό, ἀπὸ τὰ ἐπίγεια πρὸς τὰ οὐράνια, μὲ στόχο νὰ ἑνωθεῖ ὅλο τὸ «εἶναι» του μὲ τὸν ζώντα Θεὸ καὶ νὰ ἐξαγιασθεῖ. 

Αὐτὴ τὴν ἕνωση μὲ τὸν ἀληθινὸ Θεό, τὴν ἁγιότητα ὡς τὴν ἐμπειρικὴ βίωση καὶ τὴ συνεχὴ δημιουργικὴ φανέρωση τῆς ἐν Χριστῷ ἀνακαίνισης τοῦ ἀνθρώπου ἐπέτυχαν εἴτε διὰ τῆς ὁμολογίας καὶ τοῦ μαρτυρίου, εἴτε διὰ τῆς ὁσίας τους βιωτῆς οἱ ἀπειράριθμοι ἅγιοι τῆς Κύπρου. Γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ μεσαιωνικὸς χρονογράφος μας Λεόντιος Μαχαιρᾶς: 

«Χρῆσι v’ ἀρκέψω vὰ λαλῶ, v’ ἀρκέψω vὰ φουμίσω … τὴ vῆσο τὴv πανθαύμαστn καὶ τὴv ἁγίαν νῆσσοv πού ‘χει πολλὲς ἐπισκοπὲς καὶ σώματα Ἁγίωv καὶ πολομοῦν τὰ θαυμαστὰ θαύματα τὰ μεγάλα. κι ἀv ἦτοv vάτουv vὰ τὰ πῶ ὡς vάζoυv δὲv ἐφτάvvα». 

Πραγματικά, ὁ κατάλογος τῶν ἁγίων ποὺ εὐαρέστησαν τὸν Θεὸ στὴν Κύπρο μὲ τὴν ἁγιότητα τοῦ βίου τους, τὴ διδασκαλία ἢ τὸ μαρτύριό τους εἶναι πολὺ μεγάλος.

κεντρική διάθεση
MLK

210 9926660
info@mlk.gr