Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική | Σπουδή 3 Μνήμη Λυκούργου Αγγελόπουλου

κεντρική διάθεση εδώ

Αφιερωμένη στη μνήμη του δασκάλου της βυζαντινής μουσικής Λυκούργου Αγγελόπουλου

Ψάλλει ο Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ | Κων. Αγγελίδης

Ψαλλόµενα µέλη

1 Κατανυκτικά τροπάρια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ψαλλόµενα σέ ὀκτώ ἤχους 4:08
Μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου (19ου αἰώνα)

2 Οἶκος Ἀαρών … 6:52
Μέλος Ἰωάννου Κουκουζέλη τοῦ Μαΐστορος (ἀρχές 14ου αἰώνα)
Ἦχος πρῶτος

3 Οἶκος Λευί … 5:16
Μέλος Ἰωάννου Κουκουζέλη τοῦ Μαΐστορος (ἀρχές 14ου αἰώνα)
Ἦχος πρῶτος

4 Κράτηµα 6:20
Μέλος ∆ανιήλ Πρωτοψάλτου (†1789)
Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου τρίφωνος, νενανώ

5 Χερουβικό 24:24
Μέλος Θεοφάνους Πατριάρχου τοῦ Καρύκη (†1597)
Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου

6 Ὁ χορτάσας λαόν ἐν τῇ ἐρήµῳ … 23:19
Στιχηρό ψαλλόµενο «εἰς τράπεζαν ἀρίστου»
Μέλος Μπαλασίου ἱερέως (β´ µισό 17ου αἰώνα)
Ἦχος πλάγιος τοῦ τετάρτου

7 ∆οξαστικό τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ ὁσίου Γεωργίου τοῦ Νεαπολίτου 6:08
Μέλος Λυκούργου Ἀγγελόπουλου Πρωτοψάλτου (†2014)
Ἦχος δεύτερος
Ψάλλει ὁ Κωνσταντῖνος Ἀγγελίδης

κεντρική διάθεση  
MLK

210 9926660
info@mlk.gr