Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική | Σπουδή 4

κεντρική διάθεση εδώ

Μια μουσική σύμπραξη του Βυζαντινού Χορού ΤΡΟΠΟΣ με την ρουμανική Χορωδία ΨΑΛΤΗΣ.

Ψαλλόμενα μέλη
1. Δοξολογία 13 : 52
Μέλος ἱερέως Μπαλασίου (β´ μισό 17ου αἰώνα)
Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου πεντάφωνος

2. Ἀσματικό τῆς δοξολογίας 22 : 07

3. Ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς τό φῶς τοῦ προσώπου σου Κύριε 15 : 46
Κοινωνικό ψαλλόμενο εἰς τήν ἑορτή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
Μέλος Παγκρατίου μοναχοῦ Ἰβηρίτου (μέσα ιζ´ αἰώνα)
Ἦχος πλάγιος τοῦ δευτέρου

4. Λόγον ἀγαθόν (ἐκλογή στίχων) 15 : 50
Πολυέλεος ψαλλόμενος εἰς τίς θεομητορικές ἑορτές
Μέλος ἱερέως Γεωργίου ρυσίου (†1867)
Ἦχος τέταρτος, ἅγια παπαδικός

5. Δόξα… Πατέρα δοξάσωμεν… 4 : 31
(τοῦ πολυελέου)

6. Καί νῦν… Πρόσδεξαι Δέσποινα 4 : 41
(τοῦ πολυελέου)

κεντρική διάθεση  
MLK

210 9926660
info@mlk.gr