Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική | Σπουδή 8 Αβραάμ Ευθυμιάδης

κεντρική διάθεση εδώ

Ένα αφιέρωμα στον Αβραάμ Ευθυμιάδη.

Προλογίζει και συμμετέχει ο Αγιορείτης ιερομόναχος Αντίπας.

Ὁ ἀείμνηστος Ἄρχων μουσικοδιδάσκαλος τῆς ΜτΧΕ Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδης (1911 – 2005) ἀφοσιώθηκε στή βυζαντινή ἐκκλησιαστική μουσική ὡς ταπεινός ἐργάτης τοῦ ἱεροῦ ἀναλογίου καί διέπρεψε ὡς ἐμβριθής διδάσκαλος […]
Θερμές εὐχαριστίες πρός τόν Κωνσταντῖνο Ἀγγελίδη καί ὅλα τά μέλη τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ ΤΡΟΠΟΣ, διότι μέ τούς δικούς τους κό­πους πῆρε πνοή, ζωή, τό ἀνέκδοτο, κυρίως, ὑλικό ἀπό τά χειρόγραφα τοῦ ἀειμνήστου Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη, πού κοσμοῦν τή βιβλιοθήκη
τοῦ κελλίου μας.

Ψαλλόμενα μέλη

  1. Δοξολογία. «Μέλος Μελχισεδέκ, Ἐπισκόπου Ραιδεστοῦ καί Συνοδικοῦ (1624), ἐπί Πατριαρχίας Κυρίλλου Λουκάρεως. Ἐκ τοῦ 114 Κώδικος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ξενοφῶντος Ἁγίου Ὄρους. Ἀντιγραφέν ὑπό Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη.»  Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου.  7:28
  1. Παντάνασσα πανύμνητε. «Καλοφωνικός εἱρμός, μελοποιηθείς ἀρχικῶς ὑπό Σταμούλη Ζαρκινοῦ, ἐπεξεργασθείς δ’ εἶτα κατά τό μέλος καί τόν ρυθμόν ὑπό Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη, Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.»  Ἦχος πρῶτος. Ψάλλει ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος Ἀντίπας.  8:22
  1. Κεκραγάριο. Μέλος Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη.  Ἦχος τέταρτος, ἅγια παπαδικός.  7:02
  1. Δοξαστικό εἰς τήν λιτήν ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Μέλος Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη.  Ἦχος τέταρτος, ἅγια στιχηραρικός. Ψάλλει ὁ Κωνσταντῖνος Ἀθ. Ἀγγελίδης.  8:44
  1. Δοῦλοι, Κύριον. «Πολυέλεος Παρθενίου Μετεωρίτου ὡς ἐπιγράφεται εἰς τόν 1032 κώδικα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντελεήμονος ( Ἅγιο Ὄρος) καί εἶναι ἀνέκδοτος, αἰτήσει τοῦ ὁσιωτάτου μοναχοῦ Ἀντίπα Δοχειαρίτου, ἐθεωρήθη κατά τε τήν γραφήν καί τόν ρυθμόν ὑπό τοῦ μουσικοδιδασκάλου Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη.» Ἦχος δεύτερος.  8:46
  1. Ἡ δόξα, τό κάλλος. «Καλοφωνικός εἱρμός. Μέλος Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη, Ἄρχοντος Μουσικοδιδασκάλου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἐμελοποιήθη διά τόν ὁσιολογιώτατον καί μουσικώτατον μοναχόν Ἀντίπαν Δοχειαρίτην.»  Ἦχος πρῶτος. Ψάλλει ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος Ἀντίπας.  5:52
  1. Καί εὐλογῆσαι ἡμᾶς. «Ἐκλογή ψαλλομένη ἀντί πολυελέου εἰς τά ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό ἀρχικόν ἀνώνυμον μέλος, αἰτήσει τοῦ ὁσιωτάτου μοναχοῦ Ἀντίπα Δοχειαρίτου, διορθώθη πλήρως καί ἐρρυθμίσθη ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου – Καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη.» Στά λέγε ὁ π. Χρυσοβαλάντης Θεοδώρου καί ὁ Χαρίλαος Τσαρούχης.  Ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου.  25:23
  1. Θεοτόκε Παρθένε. Μέλος Ἀβραάμ Χ. Εὐθυμιάδη. Ἦχος πρῶτος. Ψάλλει ὁ Ἁγιορείτης ἱερομόναχος Ἀντίπας. 2:58

κεντρική διάθεση
MLK

210 9926660
info@mlk.gr