Κλασική Εκκλησιαστική Μουσική | Σπουδή 9 Αρχάγγελοι

κεντρική διάθεση εδώ

Ο μακαριστὸς γέροντας Γρηγόριος, προλογίζοντας τὴν ἀκολου­θία τῶν Ἀρχαγγέλων, ἔγραφε ὅτι «ὁ ἄνθρωπος μπροστὰ στὸν ἐμπύρινο οὐρανό, στὸ ἀρχαγγελικὸ μεγαλεῖο, δὲν ἔμεινε ἀσυγκίνη­τος». Ἡ ὑπερφυσική τους δύναμη, τὸ διπλὸ λειτουργικό τους ἔργο, νὰ
ἐκτελοῦν τὶς βουλὲς τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ διακονοῦν στὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, ἡ πλεονεκτική τους θέση νὰ θεῶνται τὴν δόξα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἀποτελοῦν τὸν οὐράνιο χορό του κίνησαν ἀπ’ τὴν ἀρχὴ τὸν θαυμασμὸ τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου κι ἔγιναν οἱ ἀφορμὲς τῆς τιμῆς ποὺ ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς τοὺς ἀποδόθηκε.
Δὲν ὑπῆρξε ὑμνογράφος, ἀπὸ παλιὰ ὣς τὶς μέρες μας, ποὺ νὰ μὴ συνέθεσε ὕμνους, τροπάρια, ᾀσματικοὺς κανόνες, καὶ ἐκκλησιαστι­κὸς ρήτορας ποὺ νὰ μὴν ἔγραψε ἐγκωμιαστικοὺς λόγους πρὸς τιμὴν τῶν Ἀγγέλων καὶ Ἀρχαγγέλων.
Οἱ ὑμνογράφοι, οἱ μελῳδοί, οἱ ὑμνῳδοί, οἱ μελοποιοί, οἱ συνθέ­τες, στὸ διάβα τῶν αἰώνων, ἀπήρτισαν μιὰ πλουσιώτατη ἀγγελικὴ ὑμνολογικὴ παραγωγή, ποὺ θὰ τὴν προσωμοιάζαμε μὲ ἕνα ἀτίμητο χρυσοκόλλητο περιδέραιο. Εὐνόητο εἶναι ὅτι ἀναφερόμαστε καὶ στὴν
συνακόλουθη μουσικὴ ἐπένδυση τῶν ὕμνων καὶ τὴν ψαλμῳδική τους μεταχείριση […]

Ἡ παρούσα «Σπουδὴ 9», ἀφιερωμένη στοὺς θείους Ταξιάρχες Μι­χαὴλ καὶ Γαβριήλ, ἐπιθυμοῦμε «συμφώνως ἅπαντες», οἱ μοναχοὶ τῆς Μονῆς Δοχειαρίου καὶ ὁ χορὸς τῶν ἱεροψαλτῶν, νὰ κυκλοφορήση εἰς μνήμην τοῦ φιλαγγέλου πανηγυριστοῦ, τοῦ ἀοιδίμου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου ἱερομονάχου τοῦ Ἀρχιπελαγίτου, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν γλώσσα
πλέον τῶν Ἀγγέλων, ὅποια καὶ ἂν εἶναι αὐτή, ἀποδίδει τὸν τρισάγιο ὕμνο μαζὶ μὲ τὸν ἀγγελικὸ κόσμο τῇ τρισηλίῳ Θεότητι.
Ὁ Καθηγούμενος Δοχειαρίου
ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ

 

 

κεντρική διάθεση  
MLK

210 9926660
info@mlk.gr