”ΑΠΟΒΛΕΨΑΜΕΝΟΣ Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ” Καλοφωνικός Ειρμός. Μέλος Μπαλασίου, από τον Ν. Γεωργίου