‘ΔΟΥΛΟΙ ΚΥΡΙΟΝ’ ΣΕ ΗΧΟ πλ.δ’ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΣΑΦ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ