Εὐλογήσατε τὸν Κύριον Ἰωάννη Κουκουζέλη Ἦχος πρῶτος.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ

Εὐλογήσατε τὸν Κύριον, Ἰωάννη Κουκουζέλη

Στίχος ἀπὸ τὸν Λατρινὸ πολυέλεο «εἰς τὴν ἑορτὴν τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων». Μέλος τοῦ βυζαντινοῦ μαΐστορος Ἰωάννη Κουκουζέλη τοῦ Παπαδόπουλου (ἀρχὲς 14ου αἰ.). Ἦχος πρῶτος. Ψάλλει ὁ Βυζαντινός Χορός ΤΡΟΠΟΣ με χοράρχη τον Κωνσταντῖνο Ἀγγελίδη. Στὸ λέγε ὁ Κωνσταντῖνος Τρύφωνος. (ἠχογράφηση 2020)

“Ὁ στίχος «Εὐλογήσατε τὸν Κύριον…», μελοποιημένος ἀπὸ τὸν πολυγραφώτερο Βυζαντινὸ μαΐστορα καὶ μελουργό, ἅγιο Ἰωάννη Κουκουζέλη, χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἀξιοζήλευτη μελικὴ ἰσορροπία καὶ ἀνήκει στὴν εὐρύτερη βυζαντινὴ σύνθεση τοῦ πολυελέου, ποὺ ὠνομαζόταν «Λατρινὸς» καὶ ψαλλόταν «ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ».” Ὁ Καθηγούμενος Δοχειαρίου Αμφιλόχιος

Bless the Lord. Verse from the Latrinos polyeleos “for the feast of the Holy Archangels.” Chant by the Byzantine master Ioannes Koukouzeles Papadopoulos (beginning of 14th c.). First mode. Chanted by the TROPOS Byzantine Choir directed by Constantinos Angelidis. Solo by Constantinos Tryfonos. (2020 recording)

“The verse “Bless the Lord,” set by the prolific Byzantine master and composer, saint Ioannes Koukouzeles, stands out for its incomparable melodic balance and belongs to the Byzantine composition of Polyeleos, which was called “Latrinos” and used to be sung “in Constatinople and all over the world.”’ The Hegumen of Docheiariou Monastery Amphilochios